നവീകരിച്ച കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം കിഴക്കേ ഗോപുരകവാടം സമർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തൽസമയം