തിരുവുത്സവം 2023 : സ്റ്റേജ്, പന്തൽ, വെളിച്ചം, പന്തൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു          | ക്ഷേത്രം മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ സീനിയർ ക്ലെർക്കുമാരിൽ നിന്നും വകുപ്പ് മേധാവി മുഖാന്തിരം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു          |          ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം നു മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു          | 2023 കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം 2023മെയ് രണ്ടിന്: സംഗീത, നൃത്ത, വാദ്യ, കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു          |          ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം നു മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു          | 2023 വർഷത്തെ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഡയറിയും കലണ്ടറും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു          |          ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം നു മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു          |          മണിമാളിക കെട്ടിടത്തിന്റെ MEP / ഫയർ / പൊലൂഷൻ കൺസൾട്ടന്റുമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ          |          ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒഴിവുള്ള രണ്ട് കീഴ്‌ശാന്തിമാരെ താത്കാലിക- ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിനായി യോഗ്യത ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.         

Visit at Koodalmanikyam Temple

Temple is open for visit as per the following schedule:

Morning: 4 AM to 11.30 AM

Evening: 5 PM to 08.20 PM
DETAILED TEMPLE TIMINGS

ക്ഷേത്രം മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ സീനിയർ ക്ലെർക്കുമാരിൽ നിന്നും വകുപ്പ് മേധാവി മുഖാന്തിരം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വത്തിൽ ഒഴിവുള്ള ക്ഷേത്രം മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് ഡെപ്റ്റേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനു സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള ഹിന്ദു മതത്തിൽപെട്ട 10 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത സർവീസുള്ള ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്/ സീനിയർ ക്ലെർക്കുമാരിൽ നിന്നും വകുപ്പ് മേധാവി മുഖാന്തിരം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . Read more....

Major Festivals


മാറ്റിവെച്ച 2020ലെ കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവം കൊടിയേറ്റ കർമ്മങ്ങൾ

Nalambala Darshanam


Read More

Kizheedam


Read More

Tenders / QuotationsNEW


Read More

Events & Occasions

Koodalmanikyam Temple Latest Events